../
HİZMETLERİMİZ
Teklifler tamamen mekanik veya mekanik ve elektrik proje kapsamlı olarak verilebilir.

SIHHİ TESİSAT
Sıhhi Tesisat Projesi

Pis Su Tesisatı Tasarımı

Yağmur Tesisatı Tasarımı

Temiz Su Tesisatı

Merkezi Sıcak Su Tesisatı Tasarımı

Hidrofor Tesisatı Tasarımı


ISI YALITIMI
Isı Yalıtımı Projesi, TS 825 Binalarda ısı Yalıtım Kuralları Standardına göre hazırlanır.

Bu Yönetmeliğin amacı; binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır.

180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, bu Yönetmeliğe uymak ve bu Yönetmeliği uygulamakla yükümlüdürler.

Proje zorunluluğu: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 Standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından mimari proje sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imar mevzuatı gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.
buhar_tesisati.jpg
ISITMA TESİSATI
Isıtma Tesisatı Projesi

Isı Kaybı Hesabı

Isıtıcı Seçimi ve Yerleşimi

Boru Tesisatı Tasarımı

Kazan Seçimi ve Yerleşimi

Genleşme Sistemi ve Tasarımı

Yakıt Sistem Tasarımı

Baca Tasarımı

Teknik Rapor Hazırlanması


HAVALANDIRMA TESİSATI PROJESİ

Dış Hava Gereksinimi

Hava Kanalları Seçim ve Tasarımı

Menfez Seçimi ve Yerleştirmesi

Tüm Havalı Sistemde Kanal Tasarımı

Havalandırma Projesi


KLİMA TESİSATI PROJESİ

Yük hesapları

Isı Kazancı Hesabı

Psikrometrik Diyagram

Hava Debisi Tasarımı

Klima Sistemleri ve Cihazları Seçimi

Klima Projesi

 

 

 


YANGIN TESİSATI PROJESİ

Yangın Söndürme Tesisatı Proje Tasarımı

Yangın Dolapları, Bina Dışı Hidrant ve Sabit Boru Tesisatı Tasarımı

Yangın Suyu Deposu ve Yangın Pompa Dairesi Tasarımı

Otomatik Sulu Söndürme Tesisat Tasarımı ve Hidrolik Hesapları

Duman Kontrol ve Yönetim Tasarımı

Merdiven Basınçlandırma Tesisatı Tasarımı

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Tasarımı

Teknik rapor Hazırlanması

 


SOĞUTMA TESİSATI PROJESİ

Soğuk Oda Tekniği

Soğutma Cihazları

Soğutma Yükü Hesabı


DOĞALGAZ İÇ TESİSAT PROJESİ

Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme

Doğalgaz İç Tesisat Uygulama


BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi, düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir).


PROJE YÖNETİMİ ve KONTROL

Şirketimiz yapı ve endüstriyel tesis ihale dosyası hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi, proje yönetimi, projelerin kontrolü ve koordinasyonu, imalatın projeye uygunluğunun kontrolü ve hakediş düzenlenmesi hizmetleri vermektedir.


DANIŞMANLIK ve İŞLETME HİZMETLERİ

Proje kontrol ve geliştirme hizmetleri

Mekanik tesisat danışmanlık hizmetleri

Mekanik tesisat bakım ve işletme hizmetleri